دانلود(مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری)

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات87حجم0/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی – مالی بررسی مدیریت سرمایه فکری,عملکرد مالی در بانک پارسیان,مبانی نظری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,مبانی نظری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری,رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,مبانی نظری مدیریت سرمایه فکری,مبانی نظری مدیریت دانش|42074890|ace35009761|اِی سی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات87حجم0/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی – مالیبررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق، 4 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان و مدیران بانک پارسیان شعبه غرب تهران که تعداد آن 472نفر تشکیل می دهند که از این تعداد به عنوان نمونه 450 نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش تصادفی خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و ازآزمون کلموگروف-اسمیرنف نرمال و غیر نرمال بودن متغیرها استفاده شده است هم چنین از آزمون همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با مدیریت دانش 0.557 و این میزان هم بستگی در سطح بالایی است. هم چنین ضریب میزان تغییرات بیانگر این است که 31 درصد از تغییرات متغییر وابسته عملکرد مالی توسط متغیر مستقل سرمایه فکری پوشش داده میشود و میزان بتای به دست آمده در رگرسیون برای متغییر سرمایه انسانی 0.448و برای سرمایه ساختاری 0.227- و برای سرمایه مشتری 0.556 است و بجز سرمایه ساختاری بقیه فرضیه ها از آنجاییکه سطح معنا داری آنها کمتر از 0.05 معنی داری می باشد.با توجه به آزمون F فیشر به جز سرمایه ساختاری نسبت بقیه متغیر ها با عملکرد مالی رابطه خطی وجود دارد زیرا سطح معنا داری آنها کمتر از 5 درصد می باشد. کلید واژه:سرمایه فکریعملکرد مالیسرمایه انسانیسرمایه ساختاریسرمایه مشتریمدیریت دانش مقدمه:سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.( وطنی،1389). دراکر (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست. قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است.در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، 1386). امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، 1386).این پژوهش کوششی است از سوی محقق تا تاثیر سرمایه فکری و اجزای سه گانه آن را بر عملکرد مالی بانکها(به طور خاض بانک پارسیان )بسنجد. فهرست مطالبچکیده : 1 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 17بخش اول مدیریت دانش 171-1-2)تعاریف مدیریت دانش 182-1-2) روند مدیریت دانش: 183-1-2) ویژگی های مدیریت دانش: 194-1-2) اصول مدیریت دانش: 205-1-2) نظریه های مدیریت دانش: 216-1-2) دلایل اهمیت به كارگیری مدیریت دانش: 217-1-2) اهداف مدیریت دانش: 228-1-2) گامهای مدیریت دانش: 229-1-2) عوامل کلیدی موفقیت دانش: 2410-1-2) مدل های پیاده سازی مدیریت دانش 271-10-1-2) مدل هیکس 272-10-1-2) مدل مك الروی 283-10-1-2) مدل بك من 294-10-1-2) مدل 7C 305-10-1-2) مدل نوناكا و تاكوچی 312-1-10-6) مدل پایه های ساختمان دانش 35بخش دوم سرمایه فکری 382-2) سرمایه فكری: 391-2-2) اجزای سرمایه فکری: 401-1-2-2) سرمایه انسانی: 402-1-2-2) سرمایه ساختاری: 413-1-2-2) سرمایه رابطه ای: 412-2-2) فرایند مدیریت سرمایه فکری: 423-2-2) تاریخچه سرمایه فکری: 444-2-2) مدیریت دانش و سرمایه فکری: 465-2-2) نظریه های مربوط به سرمایه فكری: 476-2-2) مدل ها والگوهای سرمایه فكری: 491-6-2-2) ادوینسون و مالونه ( 1997) 492-6-2-2) سویبی (1997) 503-6-2-2) استوارت (1997) 514-6-2-2) پتی ( 2000) 515-6-2-2) چن و همكارانش (2004) 527-2-2) اندازه گیری سرمایه فكری: 538-2-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فكری : 549-2-2) منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فكری : 5510-2-2) پیچیدگی اندازه گیری سرمایه فكری از نظر روس( 1997): 5511-2-2) طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری: 561-11-2-2) طبقه اول: روش های سرمایه فکری مستقیم 561-1-11-2-2) مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم: 562-1-11-2-2) معایب روش های سرمایه فکری مستقیم: 562-11-2-2) طبقه دوم: روش های سرمایه گذاری بازار 583-11-2-2) طبقه سوم: روش های بازگشت روی دارایی ها 594-11-2-2) طبقه چهارم: روش های کارت امتیازی 5912-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری : 601-12-2-2) ارزش افزوده اقتصادی: 602-12-2-2) ارزش نامشهود محاسبه شده : 613-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری روش كارت امتیازی متوازن : 614-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری هدایت كننده اسكاندیا: 625-12-2-2) كیوی توبین: 636-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری ارزش بازار به دفتر : 637-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری برگه متوازن نامحسوس : 648-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فكری امتیازات ثبت شده تقدیر موزون : 649-12-2-2) حسابداری منابع انسانی 6510-12-2-2) ترازنامه نامرئی : 6611-12-2-2) جستجوگر ارزش: 6612-12-2-2) نتایج امتیازی زنجیره ارزش : 6713-2-2) شاخصهای عملكرد مالی: 7214-2-2)فرمولهای محاسباتی و روشهای کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری: 73بخش سوم پیشینه تحقیق 763-2) پیشینه تحقیق: 761-3-2) تحقیقات مشابه داخلی 76(2-3-2تحقیقات مشابه خارجی 82 منابع فهرست جدول هاجدول (2-1)عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(زمردیان و رستمی،1389،50) 20جدول (2-2) تبدل دانش بین شکل های نهان و آشکار آن 26جدول(2-3)تلاش های تاثیر گذار بر سیر تاریخی سرمایه فکری( خاوندکار و متقی،1388، 47-48) 34جدول (2-4)طبقه بندی سرمایه های فكری از دیدگاه پتی و گوتری 38جدول(2-5)شمای کلی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 52جدول2-6) : راهنمای فرمولهای سرمایه فکری ( انواری رستمی و همکاران ، 1384) 54 فهرست شکل هاشکل 2-1- مدل 7C 23شکل 2-2 مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی 24شکل2-3 - نحوه و اجزای شكل گیری مراحل چهارگانه مدل نوناكا و تاكوچی 25شکل2-4 مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 27شکل(2-5) فرآیند مدیریت دانش(دستگیر و محمدی، 88) 32شکل(2-6)طرح ارزش اسكاندیا 37شکل(2-7)مدل چن و همكارانش از سرمایه فكری و روابط بین آنها 39
"

مطالب دیگر:
📗مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی و مدیریت بدن📗مبانی نظری و پیشینه مدیریت زنجیره تامین (SCM)📗مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد📗مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر📗دانلود مقاله دوربین مداربسته📗مبانی نظری و پیشینه مسئولیت پذیری اجتماعی📗مبانی نظری و پیشینه مکاتب اخلاقی📗Wind stress تنش - 16 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه موسیقی درمانی📗اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان 13 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی📗مبانی نظری و پیشینه مهارت های مدیران آموزشی📗ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP 44 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران📗ازدیاد نباتات 32 اسلاید📗استخراج در صنایع غذایی 34 اسلاید📗اصلاح آفتابگردان زراعی 24 اسلاید📗اصول كنترل بیماریهای گیاهی 16 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه نیات رفتاری مشتری📗اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی 20 اسلاید📗اکولوژی برنج 21 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه هوش رقابتی📗اکولوژی گندم 22 اسلاید📗مبانی نظری و پیشینه هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی📗مبانی نظری و پیشینه هویت و اختلال هویت جنسی